ترانه «اراده کرده ام» - حبیب قراب
ترانه «تا خشت آخر» - حبیب قراب
ترانه های انتخابی
ترانه همیشه شورشی - روزبه